Om Resursforum

Resursforum erbjuder insatser med fokus på samspelet mellan barn och föräldrar. Vi strävar efter att förstå bakomliggande orsaker till barns och föräldrarnas förhållningssätt med utgångspunkt i anknytningsteori, utvecklingspsykologi och systemteori.

Resursforum arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal i Skåne, Halland och Kronoberg. Vi har även möjlighet att ingå i direktavtal med kommunerna vid behov. Vi erbjuder bland annat Hemmabaserade intensivutredningar – HIU, och hemmabaserad intensiv familjebehandling till familjer med barn 0–18 år.

Resursforum har ett systemiskt förhållningssätt med anknytningsteori och utvecklingspsykologi som grund. På Resursforum är vi välutbildade och har många års erfarenhet av familjebehandling och utredning, med fördjupad kunskap i utvecklingsteori, anknytningsteori och mentalisering.

Vi strävar efter att skapa tillitsfulla relationer i de familjer vi möter och har ett genuint intresse för att förstå vilka familjemönster som finns och hur dessa har uppstått. Genom att skapa en helhetsbild av familjens situation kan vi på ett ödmjukt och skuldavlastande sätt hjälpa familjemedlemmarna att få syn på sig själva och på varandra. Genom att skapa förståelse för familjen och genom att få dem att känna sig förstådda kan vi på ett tydligt sätt återge vilka brister och styrkor vi ser i omsorgen av barnen.

Resursforum vill kunna erbjuda familjerna tid. Tid för att de ska känna sig lyssnade på, sedda och förstådda utifrån deras livssituation. Genom vårt arbete vill vi öka föräldrarnas förmåga att förstå bakomliggande orsaker till deras barns beteende och barnets behov av anknytning. Hur samspelet i familjen ser ut har sin grund i föräldrarnas mentaliseringsförmåga. Därför är det av vikt att undersöka föräldrarnas bakgrund och tidigare anknytningsmönster. Detta bidrar till att skapa fördjupade reflektioner och förändringar.

Resursforum arbetar i familjernas hem för att barnen ska kunna vara kvar i sina sammanhang. I hemmet kan vi utgå från det som sker i familjernas vardag och arbeta med samspelsmönster och rutiner i deras naturliga miljö. Den utveckling och förståelse som sker kan då även integreras mer direkt.

Resursforum bygger tillitsfulla relationer, både till våra familjer och till våra uppdragsgivare. För oss är transparens i våra relationer viktigt. Vi planerar in regelbundna uppföljningssamtal med våra uppdragsgivare inför vilka föräldrarna är delaktiga och förberedda.