Hemmabaserade intensivutredningar

Resursforums hemmabaserade intensivutredningar – HIU – är grundliga och omfattande utredningar med fokus på samspelet mellan barn och föräldrar. Utredningarna riktar sig till familjer med barn 0–18 år där det föreligger hög oro eller där det är svårt att komma åt problematiken.

Resursforum utreder i familjens hem.

I hemmiljön är det enklare att få en bild av hur det verkligen ser ut samtidigt som familjemedlemmarna kan behålla sin naturliga vardag och barnet får behålla sin förskola/skola. Att utreda i familjens hem ger ofta en mer rättvis bild då samspelsmönster, rutiner och relationer inte riskerar att påverkas av en förändrad miljö.

Vi tillbringar 10-15 timmar/vecka hos familjen under en åttaveckorsperiod och har därmed möjlighet att göra en fördjupad kartläggning över barnets situation och göra samspelsobservationer utifrån flera olika situationer. Vi är alltid samma två utredare som lär känna familjen och följer processen. För oss är det viktigt att informationen som framkommer under utredningen är så begriplig som möjligt för familjen och vi är därför transparanta under utredningen och förbereder familjen inför det som skrivs och inför möten med socialtjänsten.

Inkluderat skrivtid är hela utredningen klar på 10 veckor.

Resursforums hemmabaserade intensivutredningar ger tydliga beslutsunderlag och är många gånger mer kostnadseffektiva än utredningar via institutionsplacering.

Resursforum utreder med engagemang och respekt för familjens situation, erfarenheter och svårigheter. Utifrån alliansen detta skapar kan vi på ett tydligt sätt prata om de brister vi ser i omsorgen av barnet och även undersöka föräldrarnas tankar och förståelse av detta. Vår tanke är att om föräldrarna kan förstå mer om sig själva och hur deras familjemönster skapats är det lättare att göra insikter om att förändring behövs. Som en del i utredningen undersöker vi föräldrarnas motivation och förändringspotential.

Resursforums hemmabaserade intensivutredningar lämpar sig för er som vill ha svar på frågor som:

  • Hur kommer det sig att vi inte kommer åt problematiken i familjen?
  • Kan föräldrarna möta barnets känslomässiga behov?
  • Hur ser anknytningsmönstret mellan barn och föräldrar ut?
  • Hur ser föräldrarnas förmåga att mentalisera sitt barn ut och vilken förståelse har de för hur deras agerande påverkar barnets beteende?
  • Hur ser samspelet ut mellan föräldrar och barn?
  • Hur påverkas barnet av familjemönstren?
  • Hur ser förälderns omsorgsförmåga ut?
  • Hur ser föräldrarnas utvecklingspotential ut?
  • Kan barnet bo kvar hemma och vilka insatser behövs i så fall?

Samspelsbedömning – ett bra komplement

Resursforums samspelsbedömningar ska ses som en kompletterande del till socialtjänstens barnavårdsutredning, som ger en fördjupad bild av barnets och förälderns känslomässiga relation.