Samspelsbedömning

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ger Resursforums intensivutredning -HIU en mer heltäckande bild av familjesystem men när det endast finns frågeställningar gällande samspelet mellan barn och föräldrar så erbjuder Resursforum samspelsbedömning.

En samspelsbedömning ger en fördjupad bild av barnets behov och resurser, föräldrarnas förmåga att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov samt vilken förmåga föräldrarna har att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Information samlas in genom samtal med föräldrarna men främst genom samspelsobservationer. Dessa fokusera på det som är positivt i samspelet mellan barn och förälder. Utgångspunkten är förälderns möjlighet och förmåga till utveckling att förstå barnets reaktioner, svar och initiativ i samspelet samt hur föräldern kan möta eller rätta sitt beteende efter det som främjar barnets utveckling, trygghet och mående.

Vid en samspelsbedömning undersöks även föräldrarnas vilja och förmåga att ta till sig det stöd som behövs för att barnet ska få sina behov tillgodosedda samt vilka möjligheter som finns för fortsatt behandling och eventuell utformning av denna. Samspelsobservationer utförs i hemmet eller i dess närhet för att utifrån en så naturlig situation som möjligt kunna bedöma det naturliga samspelet.

En samspelsbedömning bör vara ett komplement till uppdragsgivares barnavårdsutredningar där djupare bedömning kring samspelet krävs och utredningssamtal inte räcker till. Resursforum utgår ifrån fördjupade frågeställningar som formulerats av uppdragsgivaren. Samspelsbedömning riktar sig till föräldrar med barn mellan 0-12 år.