Familjebehandling

Varje familj, ärende och behandling är unik, men alla barn har behov av att bli sedda och förstådda för att i relation med känslomässigt tillgängliga omsorgsgivare utvecklas på ett hälsosamt sätt. Därför erbjuder Resursforum omfattande familjebehandling med grund i samspel och mentalisering med utgångspunkt i familjens hem.

Resursforums familjebehandling är en systemteoretisk familjebehandling och behandlingen riktar sig till familjemedlemmarnas känslomässiga och praktiska behov. Det nära samspelet mellan barn och föräldrar är i fokus men vi strävar efter att skapa en helhetsbild över familjens situation för att på bästa sätt hjälpa familjen med vilka förändringar och vilken utveckling som behövs.

Genom mentaliseringsbaserad familjebehandling kan vi erbjuda en djupgående behandling och på så sätt öka förälderns förmåga att förstå bakomliggande orsaker till sitt barnets beteende och barnets behov av en trygg anknytning. Hur samspelet i familjen ser ut har sin grund i föräldrarnas mentaliseringsförmåga. Därför undersöker vi alltid vad föräldrarna har med sig i sin föräldraroll, utifrån föräldrarnas bakgrund och tidigare anknytningsmönster.

I vår familjebehandling ger vi föräldern möjlighet att förstå sina egna känslor och sitt eget beteende, för att i sin tur kunna dela sitt barns känslor och utgå från barnets känsla bakom beteendet. Genom att utveckla förälderns mentaliseringsförmåga stärks relationen mellan förälder och barn.

Syftet med behandlingen är att stärka föräldrarnas mentaliseringsförmåga och på så sätt utveckla trygga anknytningsmönster och trygga relationer. För att detta ska bli möjligt arbetar vi för att stärka föräldern i sin föräldraroll så att föräldraskapet blir mer hanterbart, glädjefyllt och tryggt för barnet. Vi arbetar för ett positivt samspel mellan barn och föräldrar i vilket föräldrarna är lyhörda och på så vis kan följa och vägleda sina barn på ett tryggt och utvecklingsfrämjande sätt.