Samverkan

I våra behandlingsinsatser samverkar vi med andra aktörer inom det professionella nätverket. Många gånger kan föräldrarna behöva stöd i möten med andra myndigheter för att föra sin talan. Detta stöd leder ofta till att föräldrarna känner sig hörda och ett samarbete kan lättare komma till stånd. Vi involverar även andra personer i familjens närhet som är viktiga för familjen och som kan påverka förändringsarbetet positivt.